بانك استانداردهاي سيستم هاي مديريت  - خانواده ايزو

 مدير گرامي: در اين بانك استانداردهاي مرتبط با سيستم هاي مديريت فهرست شده اند. اين استانداردها از منابع مختلف تا كنون بدست آمده و در حال تكميل و به روز شدن نيز مي باشد. اگر تمايل داريد از موجودي اين بانك استفاده نماييد لطفا درخواست خود را همراه با مشخصات استاندارد مورد نظر اعلام فرماييد. براي ثبت درخواست روي تصوير زير كليك كنيد.

همچنين براي مشاهده فهرست كليه استانداردهاي مديريت كيفيت و تضمين كيفيت كه توسط كميته فني 176 سازمان ISO منتشر شده است اينجا را مشاهده فرماييد.

Showing 26 items
رديفنام استانداردشماره استانداردسال انتشارناشر
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
رديفنام استانداردشماره استانداردسال انتشارناشر
سيستم مديريت كيفيت - الزامات ISO 9001 2008 سازمان بين المللي استاندارد 
سيستم مديريت كيفيت - مباني و واژگان ISO 9000 2005 سازمان بين المللي استاندارد 
مديريت براي موفقيت پايدار سازمان - رويكردي به مديريت كيفيت  ISO 9004 پيش نويس 2007 سازمان بين المللي استاندارد 
نيازمندي هاي عمومي براي صلاحيت آزمايشگاه هايي بازرسي و كاليبراسيون  17025  ويرايش اول 1999 سازمان بين المللي استاندارد 
سيستم مديريت كيفيت – الزامات  ايران- ايزو 9001  تجديد نظر اول آبان 1380  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
وسايل پزشكي سيستم مديريت كيفيت – الزامات براي تعيين مقررات  ايران- ايزو 13485  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
سيستم هاي مديريت كيفيت در صنايع هوا فضا – الزامات  ايران 7770  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
سيستم هاي مديريت كيفيت – راهنمايي هايي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت  ايران ايزو 10013 چاپ اول 1384 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
10 راهنماي بكارگيري كنترل فرآيند آماري ايران 1-8483  ويرايش اول  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
11 سيستم هاي مديريت كيفيت – مباني و واژگان  ايران ايزو 9000  تجديد نظر اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
12 سيستم هاي مديريت كيفيت – الزامات براي سازمان هاي توليدي صنعات خودرو و قطعات يدكي مرتبط  ايران ايزو 16949  1380  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
13 سيستم هاي مديريت كيفيت راهنمايي هايي براي بهبود عملكرد  ايران ايزو 9004  چاپ اول آبان 1382 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
14 مديريت كيفيت – رضايت مشتري – راهنماهايي براي رسيدگي به شكايات در سازمان ها  ايران ايزو 10002  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
15 سيستم هاي مديريت كيفيت – راهنمايي هايي براي مديريت پيكربندي  ايران ايزو 10007  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
16 سيستم هاي مديريت اندازه گيري – الزامات فرآيندهاي اندازه گيري و تجهيزات اندازه گيري ايران ايزو 10012  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
17 سيستم هاي مديريت كيفيت راهنمايي براي آموزش  ايران ايزو 10015  چاپ اول تير 1382 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
18 سيستم هاي مديريت كيفيت راهنمايي براي انتخاب مشاوران سيستم مديريت كيفيت و استفاه از خدمات آنها  ايران ايزو 10019  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
19 مديريت زيست محيطي راهنمايي ها براي ارزيابي عملكرد زيست محيطي  ايران ايزو 14031  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
20 مديريت زيست محيطي اصول و چارچوب براي ارزيابي چرخه حيات  ايران ايزو 14040  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
21 مديريت زيست محيطي الزامات و راهنمايي ها براي ارزيابي چرخه حيات  ايزان ايزو 14044  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
22 مديريت زيست محيطي واژه نامه   ايران ايزو 14050  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
23 سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي - الزامات  ايران ايزو 18001  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
24 رهنمودهايي براي مميزي سيستم هاي مديريت كيفيت و يا زيست محيطي  ايران ايزو 19011  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
25 سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي الزامات هر سازمان در زنجيره مواد غذايي  ايران ايزو 22000  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
26 سيستم هاي مديريت امنيت اطلاعات الزامات فن آوري اطلاعات – فنون امنيتي ايران ايزو 27001  چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
27 سيستم هاي مديريت اندازه گيري - الزامات فرآيندهاي اندازه گيري و تجهيزات اندازه گيري ايران ايزو 10012 چاپ اول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
Showing 26 items