مشاور مديريت در نظر دارد وضعيت عملكرد كيفيت و بهره وري دستگاه هاي اجرايي (سازمان هاي دولتي) خراسان بزرگ (استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي) را از طريق مراجعه به وب سايت هاي اين دستگاه ها مورد پايش و اندازه گيري قرار دهد.

هدف از اين اقدام مشخص نمودن ميزان توجه دستگاه هاي اجرايي استان به مقوله كيفيت و بهره وري و كمك به بهبود اين وضعيت است. بدين منظور با مراجعه به وب سايت استانداري هاي استان هاي خراسان فهرست دستگاه هاي اجرايي استان مشخص گرديد. منابع فهرست برداري دستگاه هاي اجرايي استان از طريق پيوندهاي زير بدست آمده است:

  فهرست دستگاه هاي اجرايي استان خراسان رضوي

 فهرست دستگاه هاي اجرايي استان خراسان شمالي

 فهرست دستگاه هاي اجرايي استان خراسان جنوبي

گام اول: پس از فهرست برداري، با مراجعه به وب سايت هر يك از دستگاه هاي اجرايي استان، دريافت گواهينامه ايزو 9001 و معتبر بودن تاريخ آن بررسي و تعيين وضعيت گرديد. فهرست پيوست نتيجه اين تحقيق را نشان مي دهد. به روز آوري اين فهرست همواره ميسر است و با كسب اطلاعات جديد اين مهم انجام خواهد پذيرفت.

گام دوم: با مراجعه به وب سايت هر يك از دستگاه هاي اجرايي استان ميزان توجه مديريت سازمان به اصول هشت گانه مديريت كيفيت مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه آن در جدول زير ثبت گرديد.

اصل اول تمركز بر مشتري
اصل دوم
رهبري
اصل سوم
مشاركت كاركنان
اصل چهارم
رويكرد فرايندي
اصل پنجم
رويكرد سيستمي به مديريت
اصل ششم
بهبود مستمر
اصل هفتم
تصميم گيري بر مبناي واقعيت ها
اصل هشتم
ارتباط سودمند و دوطرفه با تامين كنندگان

يادآوري: گام هاي بعدي اين تحقيق به مرور منتشر خواهد گرديد.

Showing 43 items
رديفنام استاننام دستگاه و نشاني اينترنتيگواهينامه ايزو 9001نام شركت گواهي دهندهتصوير گواهينامهاصل اولاصل دوماصل سوماصل چهارماصل پنجماصل ششماصل هفتماصل هشتمنشاني رايانامه (ايميل)
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
رديفنام استاننام دستگاه و نشاني اينترنتيگواهينامه ايزو 9001نام شركت گواهي دهندهتصوير گواهينامهاصل اولاصل دوماصل سوماصل چهارماصل پنجماصل ششماصل هفتماصل هشتمنشاني رايانامه (ايميل)
خراسان رضوي اداره كل آموزش فني و حرفه اي  --  شواهدي يافت نشد.         
خراسان رضوي اداره كل امور عشاير خراسان رضوي  --  شواهدي يافت نشد.         razavai@ashaier-kh.org 
خراسان رضوي اداره كل تعزيرات حكومتي خراسان رضوي  --  شواهدي يافت نشد.        www.khr@tazirat.gov.ir 
خراسان رضوي اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي  Alliance تصوير گواهينامه تا حدودي رعايت شده است.         
خراسان رضوي اداره كل منابع طبيعي خراسان رضوي   --  شواهدي يافت نشد.        TopManager@nr-khr.ir 
خراسان رضوي اداره كل نوسازي مدارس استان   --  شواهدي يافت نشد.        khorasan@nosazimadares.ir 
خراسان رضوي بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي   --  شواهدي يافت نشد.        info@farhangi.isaar.ir 
خراسان رضوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان رضوي   --  شواهدي يافت نشد.         khorasan@bonyadmaskan.com 
خراسان رضوي سازمان پزشكي قانوني خراسان رضوي   --           
10 خراسان رضوي سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي   --  شواهدي يافت نشد.        info@Koaj.ir  
11 خراسان رضوي سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي   --  شواهدي يافت نشد.        INFO@KHINDMINE.IR 
12 خراسان رضوي اداره كل امور مالياتي   --           
13 خراسان رضوي سازمان اتوبوسراني   --           
14 خراسان رضوي اتاق تعاون   --  شواهدي يافت نشد.        info@kh-taavon.com 
15 خراسان رضوي اداره كل راه و ترابري جنوب خراسان   --           
16 خراسان رضوي اداره كل بازرسي استان   --           
17 خراسان رضوي سازمان همياري شهرداريها   --           
18 خراسان رضوي شركت برق منطقه اي خراسان   --           
19 خراسان رضوي شهرداري مشهد   --           
20 خراسان رضوي شركت شهرك هاي صنعتي خراسان   --           
21 خراسان رضوي شركت نمايشگاههاي بين المللي خراسان   TUV NORD           
22 خراسان رضوي مركز بهداشت استان خراسان رضوي   --           
23 خراسان رضوي سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان   --           
24 خراسان رضوي سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس   --           
26 خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  --           
27 خراسان رضوي دانشگاه فردوسي مشهد   --           
28 خراسان رضوي گمركات خراسان رضوي   --           
29 خراسان رضوي دانشگاه تربيت معلم سبزوار   --           
30 خراسان رضوي بازارچه هاي مرزي استان   --           
31 خراسان رضوي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان   --           
32 خراسان رضوي سازمان ميراث فرهنگي خراسان   --           
33 خراسان رضوي شركت سهامي آب منطقه خراسان   --           
34 خراسان رضوي سازمان آموزش و پرورش خراسان   --           
35 خراسان رضوي اداره كل راه و ترابري   --           
36 خراسان رضوي اداره كل پست خراسان رضوي   --           
37 خراسان رضوي مركز آموزش فناوري اطلاعات خراسان رضوي   --           
38 خراسان رضوي آستان قدس رضوي   --           
39 خراسان رضوي  اتاق بازرگاني صنايع و معادن خراسان رضوی   --           
40 خراسان رضوي دانشگاه آزاد اسلامي   --           
41 خراسان رضوي سازمان بازرگاني استان خراسان رضوي   --           
42 خراسان رضوي ايران اير ( هما) هواپيمايي ملي ايران   --           
43 خراسان رضوي استانداري خراسان رضوي  --           
25 خراسان رضوي http://isirikh.ir/  --           
Showing 43 items