زندگي فراتر از آن است

posted Nov 13, 2011, 10:44 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 13, 2011, 10:47 PM ]

1- کار کردن فرآیندی پایان ناپذیر است و هیچگاه تمامی ندارد.

2- توجه به مشتری و کارفرما مهم تر از خانواده نیست.

3- اگر در زندگی شکست بخورید کارفرما و مشتری کسانی نیستند که دست شما را بگیرند و این تنها خانواده و دوستان هستند که به کمک شما می آیند.

4- زندگی رفتن به اداره، برگشتن به خانه و خوابیدن نیست. زندگی فراتر از آن است و شما باید زمان هایی را صرف جامعه، سرگرمی، ورزش و استراحت بکنید. زندگی تک بعدی بی معنی است.

5- کسی که تا دیر وقت در اداره می ماند شخص سخت کوشی نیست. او احمقی است که نمی داند چگونه زمان های خودش را مدیریت نماید. همچنین او فردی است که زندگی شخصی و اجتماعی مناسبی ندارد.

6- شما نباید به سختی کار کرده و برای زندگی دست و پا بزنید تا به یک ماشین تبدیل بشید و زندگی را بی معنی سازید.

7- اگر کارفرمایتان شما را مجبور به کارکردن تا دیر وقت کرد فقط کافیست او را به این نوشته رجوع دهید. او هم سعی خواهد کرد که زندگی خودش را معنی دار سازد.

ترک به موقع محل کار سبب بهره وری بیشتر، زندگی اجتماعی بهتر، روابط خانوادگی مناسب تر می گردد.

ترجمه یکی از ایمیل های ارسالی برای مشاور مدیریت

Comments