تفاوت تصديق و صحه گذاري

posted Jul 11, 2010, 8:53 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:44 PM ]

مدیر گرامی،

در پاسخ به درخواست یکی از بازدید کنندگان محترم وب سایت مشاور مدیریت که خواسته بود تفاوت دو واژه تصدیق (verification) و صحه گذاری (validation) برایشان تشریح گردد، این درخواست به شرح زیر در قسمت پاسخ به پرسش های متداول ایزو ۹۰۰۱ پاسخ داده شد:

 استاندارد ایزو 9001 این دو واژه را بدین صورت تعریف نموده است:

تصدیق

تایید برآورده شدن الزامات مشخص شده از طریق فراهم آوردن شواهد عینی

یادآوری 1: واژه "تصدیق شده" به منظور مشخص کردن وضعیت آنچه که مورد تصدیق قرار گرفته است، بکار می رود.

یادآوری 2: تایید می تواند شامل فعالیت های زیر باشد:

- انجام محاسبات جایگزین،

- مقایسه مشخصات یک طرح جدید با مشخصات طرح های مشابه که درستی آنها به اثبات رسیده است،

- انجام تست ها و نشان دادن نتایج و

- بازنگری مستندات پیش از انتشار. 

صحه گذاری

تایید برآورده شدن الزامات برای یک استفاده یا کاربرد مشخص خواسته شده از طریق فراهم آوردن شواهد عینی

یادآوری 1: واژه "صحه گذاری شده" به منظور مشخص کردن وضعیت آنچه که مورد صحه گذاری واقع شده است، بکار می رود.

یادآوری 2: شرایط بکار رفته برای صحه گذاری می تواند واقعی یا شبیه سازی شده باشد.

 همان گونه که دقت می نمایید مشخص اس که تعاریف بیان شده بسیار نزدیک به هم بوده و ظاهرا تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند در حالی که این گونه نیست و لزوم تشخیص تفاوت این دو مفهوم و کاربر هر یک در زمان خود از الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت موفق است. اجازه دهید تفاوت دو مفهوم تصدیق و صحه گذاری را با ذکر مثالی روشن نمایم: ادامه را اینجا مطالعه فرمایید. 

Comments