مشارکت بیشتر برای افزایش بهره وری

posted Sep 6, 2011, 5:05 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Sep 6, 2011, 5:08 AM ]

مدیریت محترم، طی جلسات متعدد با سازمان های طرف قرارداد و به منظور دستیابی به بهره وری بیشتر در اداره امور قسمت های مختلف سازمان به راهکارهای متفاوتی رسیده ایم. 

یکی از جدی ترین این راهکارها آن است که هزینه های اداره یک امور طی سال های مختلف محاسبه و میانگین گیری شود سپس اداره آن امور با سقف این هزینه میانگین به مدیر همان قسمت واگذار گردد با این شرط که آن مدیر هر مقدار از هزینه ها کمتر کند بعنوان پاداش برای خودش و نیروی تحت مدیریتش بتواند خرج کند.

جنابعالی نیز اگر در این رابطه دارای تجاربی هستید خوشحال خواهم شد تبادل تجربه نماییم.

Comments