نمايشگاه بازنگري مديريت

posted Jul 11, 2011, 6:48 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 27, 2011, 11:07 PM ]
مديريت محترم،
 همان گونه كه در اينجا عرض كرده بودم يكي از روش هاي معمول، كارآمد و البته نه چندان موثر بازنگري مديريت براي سيستم هاي مديريت در سازمان ها روش برگزاري جلسه با حضور مديران سازمان و ارايه و بررسي گزارش هاي عملكرد در اين جلسه است. ليكن روش هاي ديگري نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
مشاور مديريت در ايده اي منحصر به فرد اولين نمايشگاه بازنگري مديريت را در محل سازمان يكي از كارفرمايان طرف قرارداد خود طرحريزي و اجرا كرد كه هم برخورداري از كارآمدي روش جلسه را همراه خود داشت و هم از اثربخشي كافي برخوردار بود ضمن آنكه سبب بوجود آوردن شور و شعف در كاركنان و مديران سازمان براي مشاركت دربرگزاري اين نمايشگاه شد. 
براي اطلاع از كم و كيف اين روش از تماس با مشاور مديريت دريغ نفرماييد.


Comments