تقويم جلالي براي تقويم گوگل شما

posted May 25, 2011, 9:13 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:34 PM ]

مدیریت محترم، اگر تقویم کارهای خودتان را با استفاده از تقویم گوگل دنبال می کنید و تا کنون امکان استفاده از تقویم جلالی برای شما فراهم نبوده است، می توانید با بکار بستن تنظیم های زیر تقویم جلالی را در تقویم گوگل برای خودتان فراهم سازید:


Go to Google Calendar Setting > Calendar > Browse Interesting Calendars > Add By URL and enter the following URL:

Comments