ISO/TS 10004:2010

posted Jun 30, 2010, 6:45 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2010, 6:06 AM ]
مدیر گرامی، خوب است بدانید سازمان ایزو مشخصات فنی جدید، ISO/TS 10004:2010 را توسعه داده است که سازمان ها را در پیاده سازی فرآیندهای موثر برای پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان راهنمایی می کند.

رضایت مشتری یکی از عناصر کلیدی برای موفقیت یک سازمان خصوصی یا عمومی است.
اطلاعات بدست آمده از پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتری می تواند به شناسایی فرصت های بهبود به منظور بهبود راهبردها، محصولات، فرآیندهای سازمان و ویژگی هایی که از نظر مشتری دارای ارزش هستند،کمک نماید.

چنین بهبودهایی می تواند اعتماد مشتری را تقویت کرده و در کسب و کار و سایر منافع سازمان تاثییر گذار باشد.
این مشخصات فنی جدید با عنوان مدیریت کیفیت - رضایت مشتری - خطوط راهنما برای پایش و اندازه گیری تشکیل شده است از:
مفهوم رضایتمندی مشتری و اصول راهنما
چارچوبی برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
طرحریزی برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
فرآیندهایی برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
نگهداری و بهبود فرآیندهای پایش و اندازه گیری.
این مشخصات فنی قابل استفاده برای سازمان ها صرف نظر از نوع، اندازه یا محصولی که تامین می کنند، است و بر مشتریان برون سازمانی تمرکز دارد.

برای این مشخصات فنی گواهینامه صادر نمی شود و دارای مقاصد قراردادی نیست و همچنین هیچ گونه حقوق، مقررات و الزاماتی را نقض نمی نماید. برای مشاهد اصل خبر به اینجا مراجعه نمایید.
Comments