29 روش براي خلاق ماندن

posted Jun 19, 2011, 11:21 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jun 19, 2011, 11:31 PM ]

1-        فهرست سازي نماييد.

2-       همواره يك دفتر يادداشت با خود همراه داشته باشيد.

3-       تلاش كنيد آزادانه بنويسيد.

4-       از كامپيوتر دوري كنيد.

5-       Quit beating yourself up

6-       تفكيك كننده باشيد.

7-       زير دوش آواز بخوانيد.

8-       قهوه بنوشيد.

9-       به موسيقي هاي جديد گوش بسپاريد.

10-   گشوده خاطر باشيد.

11-   با افراد خلاق معاشرت كنيد.

12-   از ديگران راجع به خودتان نظرخواهي كنيد.

13-   در كارها مشاركت نماييد.

14-   تسليم نشويد.

15-   تجربه كنيد.

16-   اشتباهات خودتان را بپذيريد.

17-   به جاهاي جديد سفر كنيد.

18-   نعمت هايتان را بشماريد.

19-   استراحت كنيد.

20-   خطر پذير باشيد.

21-   نقش ها و قواعد را بشكنيد.

22-   هيچ چيز را در تنگنا قرار ندهيد.

23-   يك صفحه فرهنگ لغات بخوانيد.

24-   چارچوب سازي كنيد.

25-   از تلاش براي كامل كردن ديگران دست برداريد.

26-   ايده هايتان را بنويسيد.

27-   محيط كارتان را تميز نگه داريد.

28-   خوشمزه باشيد.

29-   هر چيزي را به پايان برسانيد.

توصيه به تمامي اين 29 روش را مي توانيد در اين فيلم كوتاه نيز مشاهده نماييد.

Comments