بي اهميتي بهبود مستمر

posted Nov 1, 2012, 1:12 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 1, 2012, 1:13 AM ]
من با نظر ايشان به عنوان يكي از دلايل عدم كارايي ايزو در شركت هاي ايراني كاملا موافقم. به نظر من دليل ديگري كه وجود دارد اينست كه به بهبود مستمر سيستم اهميت چنداني داده نمي شود. حتي كساني كه انگيزه براي بهبود سيستم را داند وقتي ميبينند با تمام تلاشي كه انجام مي دهند مديران و مديران ارشد در ارزيابي عملكرد آنان اين موارد را لحاظ نمي كنند و وقتي در ارزشيابي ها نتايج را دور از انتظار ميبينند دلسرد مي شوند. سيستم انگيزشي مناسبي كه افراد را تشويق كند و متعاقبا يك سيستم ارزيابي عملكرد منصفانه مي تواند مفيد   واقع گردد. در واقع عدم حمايت از نيروهاي خلاق نيز به اين موضوع دامن مي زند. متاسفانه مي بينيم كه بعد از مدتي جواناني كه با مدارك عالي وارد كار شده اند دچار روزمرگي مي شوند. متاسفانه حتي هنگامي كه واقعا تلاش صورت مي گيرد از طرف خود مديران مورد تمسخر قرار مي گيريم.

 

 


Comments