تغيير مداوم فرم ها

posted Nov 1, 2012, 1:09 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 1, 2012, 1:10 AM ]
مقاله خوبي ارائه نموديد با اين تذکر که براي مدير ايراني بخصوص در بخش خصوصي ايزو آنقدر اهميت ندارد و فرم ها فقط بايد انتظارات مدير را برآورده کنند. يکي از ايرادهايي که در اين خصوص وجود دارد تغييرات مداوم در فرم ها مي باشد. چون نوع داده ها در سازمان ها مدام در حال تغيير است.
Comments