وابستگي به دولت

posted Nov 1, 2012, 1:14 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 1, 2012, 1:16 AM ]
به نظر بنده در بسیاری از سازمان های ایرانی، نه تنها پیاده سازی ISO 9001 باعث ایجاد رویه بهبود مستمر نمی گردد، بلکه به دلیل عدم تمایل سازمان به بازنگری رویه ها و دستورالعمل های موجود به واسطه بروکراسی و کندی فرآیند بازنگری به تدریج یکی از دو حالت زیر رخ می دهد:
1- عدم تمایل سازمان به بهبود با بهانه هایی نظیر مطلوب بودن وضع موجود،
2- فاصله گرفتن مستندات فرایندها از واقعیت های سازمانی و آن چیزی که در عمل رخ می دهد.
نکته دیگر اینکه به خصوص در شرکت های خصوصی با حجم سازمانی و فرآیندی متغیر که کسب و کار آنها وابسته رونق پروژه های دولتی است و توجه چندانی به مدیریت منابع انسانی و دانش نمی شود، وجود یک سیستم مدیریت کیفیت پر جزییات به دلیل عدم بازنگری مناسب و به موقع،‌ متناسب با فرآیندهای فعال سازمان باعث دست و پاگیری و مستند سازی های صوری در هنگام ممیزی های مراقبتی و عددسازی شاخص های پایش فرآیندها می شود.
به هر حال مطلبی که ارایه فرمودید بسیار آموزنده و مفید بود. برای جنابعالی آرزو توفیق روز افزون دارم.
Comments