ديگر كارانه پرداخت نكنيد

posted Jun 24, 2012, 5:43 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jun 24, 2012, 5:53 AM ]

اين ايده كه مردم فقط به خاطر پول كار مي كنند، توسط انديشمندان رد شده است. تحقيقات نشان مي دهند انسان ها فقط به منفعت مادي نمي انديشند. آن ها به رفاه ساير افراد توجه دارند و در پي جلب احترام همكاران نيز هستند.بسياري از كاركنان با جان و دل كار مي كنند چون آن را چالش آفرين و ارزشمند مي پندارند. اين انگيزه هاي غيرمادي روش هاي بهتري براي كسب نتيجه از اعضاي سازمان هستند.


ادامه اين مطلب را كه به نقل از ماهنامه گزيده مديريت انتخاب شده است از اينجا دريافت نماييد. 

Comments