چرا نانوایی ها، شیرینی پزی ها، آشپزخانه ها، رستوران ها و ... مسئول فنی ندارند؟

posted Jan 17, 2014, 11:53 PM by حسین صادق‌فر
تا کنون با کارخانه های صنایع غذایی زیادی کار کرده ام در تمام این کارخانه ها به خاطر الزامات قانونی حداقل یک نفر مسئول فنی با لیسانس صنایع غذایی در هر شیفت فعال کارخانه باید حضور و بر کیفیت مواد اولیه و تولید محصولات نظارت داشته باشد. ولی همیشه این پرسش برایم مطرح بوده و با برخی از دست اندرکاران نیز مطرح کرده ام که آیا نظارت بر تولید غذا بایست تنها محدود به کارخانجات صنایع غذایی شود و دیگر مراکز تولید غذا مانند نانوایی ها، شیرینی پزی ها، آشپزخانه ها و رستوران ها و ... نیازی به این گونه نظارت های کیفی و بهداشتی ندارند؟ اما دریغ از یک پاسخ مناسب و البته مسئولانه... در همین رابطه خبری را از سازمان ایزو نیز مطالعه نمایید.
Comments