چرا به ایده های کارکنان تان ارزش نمی دهید؟

posted Jul 4, 2013, 9:15 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 4, 2013, 9:18 PM ]

بسیاری از سازمان های ایرانی تلاش می کنند با راه اندازی سامانه پیشنهادها به جمع آوری ایده های کارکنان خود برای بهبود سازمان شان بپردازند، غافل از اینکه کارکنان چون برای ایده هایشان ارزش قایل هستند و این احتمال را می دهند که سازمان به همان اندازه به آنها ارزش ندهد این ایده ها را مطرح نمی کنند... البته این ارزش دادن به ایده ها از نظر کارکنان همیشه مساوی با دادن پاداش نقدی به آن ایده نیست... سازمانی را می شناسم که برای هر پیشنهاد (صرف مکتوب شدن در فرم اولیه پیشنهادها) مبلغی را به کارکنانش پاداش می دهد ولی باز هم کسی حاضر نیست ایده ای را مطرح کند... 

از این در تعجبم که با این همه چرا باز هم مدیران سازمان ها به خود نمی آیند و سازوکار مناسب سازمان خودشان برای جمع آوری و بهره برداری از ایده های کارکنان و جلب مشارکت بیشتر آنها را نمی یابند...! البته این مساله تنها در کشور خودمان مطرح نیست و بلکه یک مساله بین المللی است. برای اثبات این حرف، حذفگوگل ریدر (ایده کریس ویترل) که خدمتی از خدمات خوب گوگل بوده است را شاهد می گیرم. به نظر می رسد در این باره سوال مهم از گوگل این باشد که این شرکت چطور می خواهد در دوران پس از ریدر٬ کارمندانی با ایده های ناب را حفظ کند. زیرا تصمیم های شرکت ها است که وجهه آنها را نزد کارمندان شان تعیین می کند.