سازمان ها باید ساختار مشوق های خود را تغییر دهند

posted Mar 2, 2012, 10:23 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Mar 3, 2012, 12:06 AM ]

ساختارهای رایج در اعطای مزایا عموما به افراد با عملکرد بهتر پاداش می دهد. این برای افرادی که به سطوح بالای عملکرد نزدیک هستند بسیار عالی است اما ممکن است برای افرادی که بسیار عقب هستند و می دانند نمی توانند به آن دست یابند ضد انگیزه باشد.

پژوهش ما نشان می دهد راه های بهتری برای انگیزش کارکنان وجود دارد. ارزیابی هایی که بهترین فرد را با بهترین فرد ماقبل خود مقایسه می کنند و مزایا را بر مبنای پیشرفت و بهبود عملکرد افراد ارایه می کنند به راستی می توانند انرژی و تلاش افراد را افزایش دهند.

برگرفته از: صفحه 15 و 16 شماره 125 نشریه گزیده مدیریت 


توضیحات مشاور مدیریت: اکثر قریب به اتفاق سازمان هایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ام از هیچ گونه سامانه ای برای ارزیابی عملکرد و پرداخت مزایا بر این مبنا استفاده نمی کنند. اگر چه این مساله اصلا خوشایند نیست و نشان از ضعف مدیریتی سازمان های ایرانی دارد ولی از سوی دیگر جای بسی خوشحالی است که سازمان های ایرانی از این بابت بکر و دست نخورده هستند و اگر مدیران آنها از کمی ذوق و هوش عاطفی برخوردار باشند می توانند از راهکارهای نوین مدیریتی امروز دنیا بهره ها ببرند. 

به عنوان نمونه عرض می کنم حالا که هیچ گونه سامانه ای برای ارزیابی عملکرد وجود ندارد چه خوب است چکیده پژوهشی که در بالا عرض شد ملاک عمل ارزیابی عملکرد و پرداخت مزایا در سازمان های ایرانی قرار گیرد. 


Comments