ميزان كالري مصرفي برخي فعاليت هاي سازماني

posted Jul 28, 2012, 10:14 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 28, 2012, 10:22 PM ]

نوع فعاليت

ميزان كالري مصرفي

طفره رفتن

75

به يادآوردن خاطرات

125

زود قضاوت كردن

100

از محيط خسته و عصباني شدن

150

تواضع نشان دادن

150

مسئوليت خود را به ديگران دادن

25

سنگ خود را به سينه زدن

100

پارتي بازي كردن

300

به ديگران اجازه دادن تا هر چيزي مي خواهند با شما بكنند

75

لاك پشتي كار كردن

100

تسليم شدن

200

منبع: كتاب نگرش تا تغيير صفحه 75، به نقل از انجمن پزشكي كاليفرنياي جنوبي

Comments