مینی مال کنترل پروژه

posted Feb 8, 2010, 9:31 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 6, 2010, 1:14 AM ]

فضای جلسه حسابی سنگین شده بود. تمام مدت همه نگاهش به من بود ولی قبلا بهش گفته بودم باید پروژه را با فعالیت های ریز تر زمانبندی کند به گونه ای که حتی برگزاری جلسات با مدیرعامل و دریافت نقطه نظرات و تصویب ایشان را نیز مد نظر قرار دهد. می گفت چون پروژه را به پیمانکار واگذار کرده نیاز به کنترل این جزییات نیست و پیمانکار خودش می داند که چگونه کار را جلو ببرد.
من بعنوان ناظر پروژه چاره ای نداشتم جز اینکه تاخیر پروژه را گزارش کنم. همه فعالیت های زمانبندی پروژه اش محدود به فعالیت های مختص پیمانکار بود و سایر فعالیت ها و منابع پروژه نظیر تصویب مدیریت، بررسی های کمیته فنی، بازنگری گزارش های پیمانکار را در نظر نگرفته بود ضمن اینکه برای پروژه هیچ گونه رخداد (مایلستونی) هم از قبل پیش بینی نکرده بود. 
اگر در خصوص این مطلب تجربه ای دارید از بیان آن دریغ نفرمایید. نقطه نظرات