فانوس دريايي

posted Nov 17, 2010, 11:38 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:16 AM ]

كشتي جنگي ماموريت يافته بود براي آموزش نظامي به مدت چند روز در هوايي طوفاني مانور بدهد هواي مه آلود سبب شده بود كه كاركنان كشتي ديد كمي داشته باشند. در نتيجه ناخدا در پل فرماندهي عرشه ايستاده بود تا همه فعاليت ها را زير نظر داشته باشد. پاسي از شب نگذشته بود كه ديده بان روي پل فرماندهي، گزارش داد: نوري در سمت راست جلوي كشتي به چشم مي خورد.

·         ناخدا فرياد زد : آيا آن نور ثابت است يا به طرف عقب حركت مي كند؟

·         ديده بان جواب داد: ثابت است، كه به اين مفهوم بود، در مسيري هستيم كه به هم برخورد خواهيم كرد.

·         ناخدا به مامور ارسال علايم گفت: به آن كشتي علامت بده كه رو در روي هم هستيم. توصيه مي كنم 20 درجه تغيير مسير بدهيد.

·         جواب علامت اين بود: شما بايد 20 درجه تغيير مسير بدهيد.

·         ناخدا گفت: علامت بده كه من ناخدا هستم و آنها بايد 20 درجه تغيير مسير بدهند.

·         پاسخ آمد: بهتر است شما 20 درجه تغيير مسير بدهيد.

·     دراين هنگام كه ناخدا به خشم آمده بود، تفي به زمين انداخت و گفت: علامت بده كه از يك كشتي جنگي علامت فرستاده مي شود 20 درجه تغيير مسير بدهيد.

·         پاسخ آمد : من فانوس دريايي هستم.

·         آنگاه : كشتي تغيير مسير داد.

نقل از كتاب هفت عادت مردمان موثر: استفان كاوي

 
Comments