عارفي مدير

posted Jun 21, 2011, 9:50 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:07 AM ]

نقل است عارفي در مسيري نشسته بود. فردي از كنارش مي گذشت به او گفت براي رسيدن به آبادي بعدي چقدر زمان لازم است؟ عارف پاسخي نداد! رهگذر دوباره پرسيد و پاسخي دريافت نكرد. به راهش ادامه داد و هنوز چند قدمي نگذشته بود كه عارف گفت دو ساعت!

رهگذر پرسيد چرا اول پاسخ ندادي؟ عارف گفت چون مقدار گام ها و سرعت راه رفتنت را نمي دانستم!

 
Comments