todoist

posted Nov 4, 2013, 11:55 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 4, 2013, 11:57 PM ]
چند وقتی است با نرم افزار تحت وبی کار می کنم که به نظر من ابزار مناسبی برای مدیریت کارهای روزانه است. این نرم افزار با پایش و اندازه گیری شیوه برخورد با کارهایی که در نرم افزار ثبت شده اند امتیازدهی خودکاری را انجام می دهد که نمونه ای از آن در تصویر نمایش داده شده است. 
برخی از مواردی که سبب افزایش امتیاز در این نرم افزار می شود عبارت است از:
  • افزودن کار جدید
  • تکمیل کارهای قبلی پیش از آنکه زمان در نظر گرفته شده برای آنها پایان یابد.
  • استفاده از ویژگی های پیش رفته ثبت یک کار مانند دسته بندی، یادآور گذاشتن و ثبت یادداشت برای هر کار
همچنین این نرم افزار با به فردا انداختن کارهای امروز و گذشت بیش از چهار روز از زمان پیش بینی شده برای یک کار امتیاز منفی در نظر می گیرد. با افزایش امتیاز رتبه کاربر به شرح زیر ارتقا پیدا می کند:
  • مبتدی
  • میانه
  • متخصص
  • چیره دست (استاد)
  • مربی
Comments