چارچوب بندي زمان (time boxing) موثرترين ابزار شناخته شده مديريت زمان است. حتي اگر در گذشته با نحوه استفاده از اين ابزار آشنا بوده ايد، اين مقاله فرصتي را برايتان فراهم مي سازد كه به شكل بهتري از اين ابزار استفاده نماييد.

اجازه دهيد قبل از هر چيز مفهوم چارچوب بندي زمان را معني كنيم. چارچوب بندي زمان يعني اختصاص نمودن تناوب هاي زماني مشخص براي انجام دادن كارهايي از پيش تعيين شده، در واقع بجاي اينكه تا پايان يافتن كاري وقت بگذاريد بايست متعهد شويد كه تمام يا بخشي از كار را در مدت زماني معلوم انجام دهيد و نبايد اين برايتان مهم باشد كه كل كار پايان پذيرد.

البته اجراي اين مفهوم در عمل خيلي هم ساده نيست و نبايد گول تعريف ساده آن را خورد. روش هايي كه در ادامه مقاله مطرح شده اند به شما كمك مي‏كنند تا از پس چارچوب بندي زمان به خوبي بر آييد. ادامه مقاله را اينجا مطالعه نماييد.