خدمت کنید تا دلشوره نداشته باشید

posted Jan 18, 2013, 11:31 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 18, 2013, 11:39 PM ]

به طور فزاینده مسایل و مشکلاتی را می بینیم که در اثر هم سنگ پنداشتن زمان و پول بروز می کند. اگر چه در بسیاری از آموزش های مدیریت زمان گفته می شود وقتی به مدیریت آن می اندیشید باید به زمان ارزش پولی بدهیم. همچنین هستند کسانی که دستمزد آنها ساعتی پرداخت می شود.

از سوی دیگر مطالعات نشان داده است کسانی که در معرض حرف های مرتبط با پول هستند وقت بیشتری را صرف کارکردن می کنند و خوشحالی آنها کمتر از کسانی است که در معرض واژگان مرتبط با زمان قرار می گیرند. افرادی که به فکر کردن درباره زمان ترغیب می شوند نوعا با دوستان و خانواده معاشرت بیشتری می کنند و در نتیجه شادمانی بیشتری به دست می آورند. بنابراین فکر کردن به وقت و مهمتر از آن بخشیدن وقت سبب می شود احساس کنیم بیش از پیش موثر بوده ایم.

این چند خط برداشتی آزاد از مقاله ای است که در شماره ۱۲۶ ماهنامه گزیده مدیریت با عنوان ؛اگر اندکی از وقت خود را صرف خدمت به دیگران کنید، کمتر دلشوره کمبود وقت خواهید داشت؛ به چاپ رسیده است. 

یادآوری: مقاله پیوست شده است.

Ċ
حسین صادق‌فر,
Jan 18, 2013, 11:31 PM
Comments