مديريت زمان را جدي بگيريد

posted Nov 7, 2012, 10:02 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 11, 2012, 6:49 AM ]
چند وقتي هست براي يكي از مديران عامل اقداماتي را به منظور مديريت زمان فعاليت هاي روزانه، هفتگي و ماهانه ايشان شروع كرده ام. طي اين مدت به نتايج خوبي كه براي اين مدير محترم نيز قابل قبول و كاربردي بوده است، رسيده ايم. مواردي مانند:
 

-          تجميع فهرست فعاليت هاي اولويت داري كه ايشان بايد بعنوان مدير ارشد سازمان شخصا پيگيري آنها را دنبال نمايد. (يكي از نقاط تجمعي مطرح در مديريت زمان)

-          مدون شدن برنامه جلسات مستمر و موردي با زمانبندي مشخص

-          برگزاري جلسات مطابق برنامه از پيش تعيين شده با حدود 80% انطباق زماني

-          دسته بندي تعريف شده كارتابل هاي روزانه (يكي ديگر از نقاط تجمعي مطرح در مديريت زمان)

-          دستيابي مناسب به ميز پاك (ميزي كه روي آن هيچ سندي به جز آنچه در حال حاضر بايد روي آن كار شود وجود نداشته باشد).

-          طراحي چك ليستي براي حصول اطمينان از فراموش نشدن برخي فعاليت هاي كنترلي

يادآوري مهم: اين نكته نيز نبايد از قلم بيفتد كه در تمام جلسات من با مديرعامل محترم، مسئول دفتر ايشان نيز حضور دارند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت اعمال مباحث مديريت زمان براي يك مديرعامل بدون همراهي مسئول دفتر (يا منشي) به هيچ عنوان ميسر نيست.

Comments