ارزيابي برنامه ريزي روزانه مديريت

posted May 6, 2011, 11:00 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 14, 2011, 4:52 AM ]
مديريت محترم، برنامه زمانبندي فعاليت هاي روزانه شما در تاريخ 90.1.31 را بررسي كردم. براي اين تاريخ و به دلايلي كه در ادامه تشريح خواهد شد نمره قابل قبولي گرفته نشده است. (نمره برنامه امروز 23.5 از 60 محاسبه شد). اگر چه مديريت محترم در اين تاريخ حجم زيادي از كارها را انجام داده اند ليكن به خاطر آنكه كارهاي انجام شده با برنامه از پيش تعيين شده سازگاري نداشت امتياز زيادي از دست رفت. اصلي ترين دلايل اين كسر امتياز عبارت بودند از:

1- لغو جلسه ...

2- برگزاري يك جلسه پيش بيني نشده (جلسه با آقاي ...)

3- گپ و گفت با آقايان ... و ... گرچه مفيد بوده ولي در برنامه نبوده است.

4- تداوم فعاليت بررسي ... كه در برنامه نبوده است.

5- پيش بيني نشدن زمان هاي نماز و ناهار و حضور در ...

يادآوري: در يكي از قسمت هاي فرم با توجه به توضيح مديريت محترم نياز به اصلاح احساس شد كه اين اصلاح صورت گرفت و فرم آن (ويرايش سوم) براي استفاده هاي بعدي ارايه گرديد.

 توضيح بسيار مهم:

يكي از نكات مهم زمانبندي برنامه هاي روزانه مديريت محترم آن است كه زمان هاي خاصي براي كارهاي ثابت ايشان در نظر گرفته شود و ساير برنامه ها لابلاي اين زمان هاي ثابت برنامه ريزي گردد. بنابراين بنده در فرم جديد مواردي را كه مي دانستم، به عنوان برنامه هاي ثابت در نظر گرفتم (البته اگر اصلاح زماني لازم دارد اعلام نماييد) تا در آينده از قلم نيفتاده و از امتياز كسر نشود. خواهشي كه دارم آن است كه ساير فعاليت هاي روزانه را به گونه اي برنامه ريزي نماييد كه بين اين كارهاي ثابت قرار گيرد.

Comments