پلک ها ابزاری برای مدیریت زمان

posted Dec 27, 2012, 6:22 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 27, 2012, 6:24 AM ]

یکی از فنونی که استفاده آن در مدیریت زمان مورد توصیه و تاکید قرار می گیرد کار کردن با تمرکز فراوان روی تنها یک موضوع و سپس ایجاد فاصله ای مناسب برای شروع کار بعدی است. من که خود این فن را بارها و بارها آزموده ام و به تاثیر فراوان آن تاکید دارم وقتی یافته های جدید پژوهشگران را مطالعه می کردم فهمیدم که مغز نیز عملکرد مدیریت شده ای روی زمان دارد و با استراحت های فوق العاده سریع در حد ۰.۴ ثانیه! تمرکز روی مسایل جدید را همراهی می کند و البته این کار را با ابزاری به نام پلک انجام می دهد. اگر چه این یافته ها هنوز در حد تئوری است ولی برای من کافیست که بیش از گذشته خودم را با فرمول «کار - استراحت – کار» اجین نمایم.

 

در تئوری مطرح شده دانشمندان دریافتند پلک زدن چیزی فراتر از یک عملکرد محافظتی برای کره چشمها است و حالا یک نقش شناختی مهم هم برایش در نظر گرفته شده است. با توجه به مشاهدات اخیر، پژوهشگران این تئوری را مطرح کردند که پلک زدن به منزله راهی برای استراحتهای مغزی فوق العاده سریع و تمرکز دادن ذهنیت ما روی مسائل جدید است. ادامه ...

Comments