کدهای اخلاقی شما هم در گذر زمان ثابت می مانند؟

posted Dec 10, 2013, 10:15 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 10, 2013, 10:16 PM ]
ارزش‌هاي‌ محوري سازمان را كدهاي اخلاقي سازمان (Organization of Code of Business Ethics) نيز مي‌نامند. اين كدها اصول راهنماي سازمان و رهنمودي براي تصميم‌گيري و رفتارهاي سازماني خواهند بود. در يك سازمان، اصول اخلاقي خوب، پيش شرط مديريت استراتژيك خوب خواهد بود. بهتر است در همه جنبه‌هاي تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي‌ها ارزش‌هاي‌ محوري سازمان رعايت گرديده و مورد توجه قرار گيرند. 


Comments