كنترل آماري فرايندها_SPC

posted Mar 14, 2011, 12:28 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:50 PM ]

مديريت محترم، كنترل آماري فرآيندها بهترين ابزار براي پايش و اندازه گيري عملكرد فرايندهاي سازمان شما است. ابزارهاي هفت گانه مطرح در اين مقاله به شما كمك مي كند تا دانش خود را براي در اختيار گرفتن روند فرآيندهاي سازمان افزايش داده و با مثال هاي مناسبي كه در مقاله مطرح شده است سبب خواهد شد دانش تئوري خود را در تمامي سطوح سازمان عملي نماييد.

 

Comments