اهداف مدير پروژه

posted Mar 30, 2011, 9:52 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:53 PM ]

5 هدف براي يك مدير پروژه

مديران پروژه بايد بتوانند كاركنان، پول، تامين كنندگان، تجهيزات و مواردي از اين دست كه پاياني هم ندارد را مديريت كنند. مدير پروژه براي اين كار بايد بتواند تمركز كافي داشته باشد و پنج هدف بسيار مهم را براي خود تنظيم نمايد. اگر براي هر پروژه بتوان اين 5 هدف ساده را برآورده نمود دستيابي به موفقيت كامل، امكان پذير خواهد شد. اين اهداف براي تمام صنايع و همه نوع پروژه به صورت عمومي مطرح است. مدير پروژه بايد با توجه به سطح تجربه در علم مديريت پروژه اين 5 هدف را براي پروژه اي كه مديريت مي نمايد، تنظيم كند. ادامه اين مقاله را اينجا مطالعه نماييد.

 
Comments