طرح پروژه

posted Oct 14, 2010, 10:00 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:52 PM ]

چگونه يك طرح پروژه ايجاد كنيم

كليدي ترين مرحله چرخه عمر يك پروژه ايجاد طرح پروژه است. اين مقاله بعنوان يك معيار، مباني لازم براي دستيابي به عملكرد موفيت آميز يك پروژه ارايه مي نمايد. در اين مقاله سه گام اساسي و ساده براي ايجاد يك طرح پروژه تبيين شده است. طرح پروژه تمام فعاليت هاي مورد نياز براي تكميل پروژه شامل رويدادها، وابستگي ها، منابع و چارچوب هاي زماني را درگير مي نمايد. روندنماي نشان داده شده در شكل زير 3 گام كليدي مرتبط با ايجاد يك طرح پروژه را مشخص مي نمايد.

 

 

براي ايجاد يك طرح پروژه در ابتدا بايد يك ساختار شكست كار (WBS) تعريف گردد. ساختار شكست كار مراحل، فعاليت ها و وظايف مورد نياز انجام يك پروژه را فهرست مي نمايد. سپس لازم است منابع لازم براي انجام هر يك از فعاليت هاي فهرست شده شناسايي شوند و در نهايت بايد يك برنامه زمانبندي كه جريان وظايف و چارچوب هاي زماني براي هر وظيفه مشخص شده را تشريح مي نمايد، ايجاد گردد. جزييات بيشتر هر يك از سه گام معرفي شده، در ادامه مقاله تشريح شده است: ادامه مقاله را در اينجا مطالعه نماييد. 

Comments