جلسات كنترل پروژه

posted Nov 29, 2010, 11:09 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:52 PM ]

جلسات كنترل پروژه را چگونه برگزار كنيم؟
هيچ مدير پروژه اي دوست ندارد جلسات كنترل پروژه اش به درازا كشيده شود. بنابراين لازم است اين گونه جلسات بسيار متمركز برگزار گردد و به شدت مديريت شده و گروه پروژه را يك گام به سوي اهداف نزديك كند. اگر مدير پروژه به اين مهم دست يابد مي تواند انگيزه گروه پروژه را نيز افزايش دهد. در اين نوشتار 5 نكته براي كمك به مدير پروژه در راستاي بهتر برگزار كردن جلسات كنترل پروژه مطرح شده است: ادامه مطلب را اينجا مطالعه نماييد.

Comments