اطلاعات پروژه

posted Jul 26, 2010, 5:16 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:52 PM ]

فهرست برداري مشخصات پروژه

ثبت مشخصات پروژه و تهيه شناسنامه براي آن از اهميت به سزايي برخوردار است به ويژه زماني كه يك سازمان تعداد زيادي پروژه (سبد پروژه) را مديريت مي نمايد. بدين منظور توصيه مي شود اطلاعات لازم بعنوان مشخصات يك پروژه در سامانه كنترل پروژه ثبت و همواره به روز گردد. حداقل اين اطلاعات به شرح زير مشخص شده است ليكن به آنها محدود نمي گردد:

 •  نام كامل پروژه،

 •  كدشناسايي پروژه،

 • زمان شروع (طبق قرارداد)،

 • زمان پايان (طبق قرارداد)،

 • مدت پروژه،

 • نام كارفرما،

 • نام مدير پروژه،

 • وضعيت پروژه (فعال، متوقف، پايان يافته)

 • درصد پيشرفت پروژه (پيش بيني و انجام شده – در اين ماه و تا كنون)،

 • درصد تاخير واقعي پروژه،

 • شرح علل تاخير پروژه (درون سازماني ويا برون سازماني)، براي اطلاعات بيشتر از اين مقاله استفاده نماييد.

 • وضعيت منابع انساني (پيش بيني شده و تخصيص يافته)،

 • وضعيت محصولات پروژه همراه با سررسيد ارايه آنها،

 • وضعيت درآمدزايي پروژه (وصول مطالبات و هزينه هاي پروژه)،

 • اولويت پروژه،

 • نوع پروژه (مثلا مطالعاتي، اجرايي، پژوهشي)، 

Comments