علل تاخير پروژه

posted Aug 22, 2010, 9:54 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:51 PM ]

علل تاخير زماني پروژه ها

همان گونه كه قبلا عرض شد تاخير پروژه طي مدت قرارداد، از تفاضل درصد پيشرفت واقعي پروژه با آنچه برنامه ريزي و پيش بيني شده است بدست مي آيد و براي محاسبه تاخير پروژه در زمان هاي بعد از سپري شدن مدت قرارداد از فرمول معرفي شده در اين قسمت استفاده مي گردد. ليكن تاخير پروژه يك سازمان همواره از دو نوع علت برخوردار است كه مي توان اين دو  نوع علت را علل درون سازماني و برون سازماني نامگذاري كرد.

كمبود دانش فني، ضعف نقدينگي، عدم بهره وري منابع انساني پروژه، برآورد نادرست حجم كار از جمله علل درون سازماني تاخير يك پروژه محسوب مي شوند و مواردي نظير عدم دريافت به موقع اطلاعات، انتظار براي تصميم كارفرماي پروژه، تاخير در پرداخت حق الزحمه، افزايش محدوده پروژه را مي توان از جمله علل برون سازماني برشمرد.

مدير پروژه تنها مي تواند از بروز علل درون سازماني جلوگيري نمايد تا پروژه بدين خاطر با تاخير همراه نشود ليكن حذف علل برون سازماني از حيطه اختيارات مدير پروژه خارج بوده و همراهي كارفرماي پروژه را طلب مي كند. البته مدير پروژه با تجربه با اتخاذ تدابير لازم در ابتداي پروژه و يا هنگام عقد قرارداد سعي مي كند علل احتمالي برون سازماني تاخير پروژه را پيش بيني كرده و اقدامات اصلاحي لازم را در قرارداد تحت عنوان شرايط خصوص پيمان به گونه پيش بيني نمايد كه حداقل ضرر به پروژه وارد شود.

 

يادآوري: نوع سومي از علل بالقوه تاخير هم وجود دارد كه در قراردادها از آن تحت عنوان فورس ماژور يا حوادث غيرمترقبه ياد مي شود. شرايط نامناسب جوي، زلزله، تعطيلات پيش بيني نشده و مانند اين ها از جمله علل بالقوه تاخير پروژه مي توانند باشند كه براي جلوگيري از بروز و يا رفع آنها از دست هيچ يك از طرفين قرارداد كاري بر نمي آيد و تنها اقدامي موثري كه در اين باره مي توان انجام داد آن است كه در قرارداد شرايط و پيش بيني هاي لازم انديشيده شود تا طرفين قرارداد در صورت بروز آنها متضرر نشوند.

 

گاهي اوقات و به دلايل مختلف احجام كارهاي تعريف شده در قرارداد از سوي كارفرما افزايش مي يابد يا اينكه فعاليت هاي جديدي در دستور كار قرار مي گيرد. در اين مواقع كارفرما متعهد مي شود با افزايش مبلغ حق الزحمه قرارداد (معمولا تا 25% مبلغ اوليه) دامنه كاري قرارداد را افزايش دهد. نكته داراي اهميت در اين شرايط اين است كه نبايد پروژه را با برنامه زمانبندي اوليه ادامه داد و لازم است برنامه زمانبندي بازنگري شده و متناسب با شرايط جديد به روز آوري گردد. مهم آن است قبل از به روز آوري برنامه زمانبندي پروژه تاخيرهاي قبلي بوجود آمده تعيين تكليف گردد. در رابطه با نحوه طبقه بندي تاخير هاي پروژه مطالب مناسبي در اينجا آمده است كه توجه شما مدير گرامي را به مطالعه آنها جلب مي نمايم. 
Comments