طرحريزي پروژه

posted May 23, 2010, 6:29 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:53 PM ]

نکات کلیدی طرحریزی یک پروژه

هنگام طرحریزی یک پروژه و تنظیم برنامه زمانبندی آن به نکات زیر توجه نمایید:
1- فعالیت های شروع پروژه (ابلاغ قرارداد) و پایان پروژه (تصویب توسط کارفرما) را به صورت رویداد (milestone) در نظر بگیرید.
2- تاریخ شروع و پایان پروژه را بر حسب قرارداد مشخص نمایید.
3- فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه را به گونه ای تعیین نمایید که شرح خدمات پروژه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان را به صورت کامل پوشش دهد.
4- 15 درصد زمانی و فیزیکی پروژه را به بررسی نتایج پروژه توسط کارفرما اختصاص دهید.
5- برای فعالیت های سرپرستی پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تهیه گزارش ماهانه پیشرفت کار، تصدیق و صحه گذاری پروژه و محصولات آن، تدوین گزارش تجربیات پروژه که از جمله فعالیت های عمومی هر پروژه ای هستند برنامه زمانبندی داشته باشید.
6- فعالیت های مسیر بحرانی (طولانی ترین مسیر زمانی در شبکه پروژه) را بطور شفاف مشخص نمایید.
7- منحنی زمان-پیشرفت فیزیکی پروژه (S-Curve) را ترسیم و کنترل نمایید.
8- درستی نمودار شبکه پروژه را کنترل نمایید.
9- هنگام تعیین درصد وزنی فعالیت ها از نظرات مدیر پروژه استفاده نمایید.
10- در هنگام تعیین جزییات برنامه زمانبندی پروژه، نفر/ساعت مورد نیاز هر فعالیت را به تفکیک منابع انسانی پروژه به دو صورت دفتری و میدانی مشخص نموده و برای فعالیت های برون سپاری شده، نیز نفر/ساعت تعیین نمایید.
11- تاریخ و شماره های تنظیم اولیه و به روزآوری برنامه زمانبندی پروژه را مشخص نمایید.
12- برنامه زمانبندی اولیه ( Base line) را به تایید مدیر و سایر ذینفعان پروژه رسانده و یک نسخه تایید شده آن را نگهداری نمایید.
13- هزینه های نفر/ساعت پیش بینی شده پروژه، بالاسری و سود پروژه را با حق الزحمه قرارداد مقایسه و کنترل نمایید.
14- برنامه زمانبندی پروژه را به صورت مستمر به روز آوری نمایید.
Comments