پروژه چيست

posted May 18, 2010, 11:04 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:50 PM ]

پروژه

فرآيندي منحصر به فرد، متشكل از مجموعه اي از فعاليت هاي هماهنگ و كنترل شده همراه با تاريخ هاي شروع و پايان، كه براي دستيابي به هدفي منطبق با الزامات معين انجام مي گيرد و از نظر زمان، هزينه و منابع محدوديت دارد. (استاندارد ايزو 9000) - ساير تعاريف مرتبط و الزامات سامانه كنترل پروژه كه در استاندارد ايزو 10006 مطرح شده است در فايل پيوست قابل دسترسي است.

Comments