ايزو 9001 و برون سپاري

posted Apr 13, 2010, 12:12 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:48 PM ]
هنگامي كه سازمان فرايندهايي را كه بر انطباق محصول با الزامات تاثيرمي گذارند به بيرون از سازمان واگذار نمايد، بايد از كنترل اين گونه فرايندها اطمينان حاصل نمايد. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي گردد، بايد در سيستم مديريت كيفيت تعريف شود.

يادآوري1: فرايندهايي كه براي سيستم مديريت كيفيت اشاره شده در بالا مورد نياز هستند، شامل فرايندهاي فعاليت هاي مديريتي، فراهم ساختن منابع، پديدآوري محصول و اندازه گيري، تحليل و بهبود مي گردند.

يادآوري 2: فرآيند برون سپاري شده، فرآيندي است كه سازمان براي سيستم مديريت كيفيت خود به آن نياز دارد و اجراي آن فرآيند را به طرف برون سازماني واگذار كرده است.

يادآوري 3: اطمينان از كنترل فرآيندهاي برون سپاري شده رافع مسئوليت سازمان در انطباق با تمام الزامات مشتري، قانوني و دولتي نيست. نوع و گستره كنترل هايي كه براي فرآيند برون سپاري شده اعمال مي گردد، مي تواند توسط عواملي نظير موارد زير تحت تاثير قرار گيرد:

الف) اثر بالقوه فرآيند برون سپاري شده بر قابليت سازمان در  تدارك محصول منطبق با الزامات،

ب) ميزاني كه بر حسب آن كنترل فرآيند تسهيم شده است،

پ) قابليت دسترسي به كنترل هاي مورد نياز از طريق كاربرد بند 7-4 

Comments