تعريف برون سپاري

posted Mar 29, 2010, 6:05 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:46 PM ]

تعريف برون سپاري:

هنگامی که سازمان بر پایه یک قرارداد (پيمان تعهد شده)، برخي از فرآيندهاي خود را به بيرون از سازمان واگذار مي نمايد،این عمل را '''برون‌سپاری''' می‌نامند. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي  گردد بايد تعريف شوند.

يادآوري1: فرآيندهاي برون سپاري شده، فرآيندهايي هستند كه سازمان براي سيستم مديريت خود به آنها نياز دارد و اجراي آن فرآيندها را به طرف برون سازماني واگذار كرده است.

يادآوري 2: اطمينان از كنترل فرآيندهاي برون سپاري شده رافع مسئوليت سازمان در انطباق با تمام الزامات مشتري، قانوني و دولتي نيست. نوع و گستره كنترل هايي كه براي فرآيند برون سپاري شده اعمال مي گردد مي تواند توسط عواملي نظير موارد زير تحت تاثير قرار گيرد:
الف) اثر بالقوه فرآيند برون سپاري شده بر قابليت سازما ن در تدارك محصول منطبق با الزامات
ب ) ميزاني كه بر حسب آن كنترل فرآيند تسهيم شده است.
پ ) قابليت دسترسي به كنترل هاي مورد نياز

در بسیاری موارد در برون‌سپاری، حق تصمیم‌گیری هم به سازمان بيروني واگذار می‌شود. هدف از برون سپاري كوچك كردن حجم سازمان ها، داشتن قدرت انعطاف پذيري بيشتر درايجاد تغييرات سريع، استفاده از امكانات و تخصص شركت هاي پذيرنده (شركتهاي بيروني) است.

منبع: استاندارد ايزو 9001 و ويكي پديا
 

Comments