مزايا و معايب برون سپاري

posted Apr 5, 2010, 12:32 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:46 PM ]

مزاياي برون سپاري:

کاهش هزينههاي عملياتي سازمان،

تمرکز سازمان بر فرآيندهاي محوري خود،

اعمال كيفيت مورد نظر سازمان،

دستيابي به تخصص هاي برون سازماني،

آزادسازي منابع درون سازماني براي هدف هاي اصلي سازمان،

بهبود نتايج مالي،

کاهش هزينه سربار،

افزايش نرخ بازده سرمايه،

نوآوري،

انعطاف در قوانين و مقررات،

تعديل منابع انساني،

 

 

معايب برون سپاري:

دشواري کنترل بر فرآيندهاي برون سپاري شده،

وابستگي سازمان به تامين كننده،

تغيير در شرايط کاري سازمان در طول زمان،

دشواري بازگشت به شرايط پيش از برونسپاري،

تاثير كنترل نشده روي کارکنان سازمان،

کاهش احساس امنيت شغلي در کارکنان سازمان،

افزايش هزينهها اوليه،

نياز به سازماندهي يک تيم براي نظارت بر تامين كننده،

تغيير ماهيت هزينهها،

افزايش ريسک،

انتقال مالكيت،

حفظ و نگهداري اطلاعات،

 

 

Comments