برون سپاري

ايزو 9001 و برون سپاري

posted Apr 13, 2010, 12:12 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:48 PM ]

هنگامي كه سازمان فرايندهايي را كه بر انطباق محصول با الزامات تاثيرمي گذارند به بيرون از سازمان واگذار نمايد، بايد از كنترل اين گونه فرايندها اطمينان حاصل نمايد. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي گردد، بايد در سيستم مديريت كيفيت تعريف شود.

يادآوري1: فرايندهايي كه براي سيستم مديريت كيفيت اشاره شده در بالا مورد نياز هستند، شامل فرايندهاي فعاليت هاي مديريتي، فراهم ساختن منابع، پديدآوري محصول و اندازه گيري، تحليل و بهبود مي گردند.

يادآوري 2: فرآيند برون سپاري شده، فرآيندي است كه سازمان براي سيستم مديريت كيفيت خود به آن نياز دارد و اجراي آن فرآيند را به طرف برون سازماني واگذار كرده است.

يادآوري 3: اطمينان از كنترل فرآيندهاي برون سپاري شده رافع مسئوليت سازمان در انطباق با تمام الزامات مشتري، قانوني و دولتي نيست. نوع و گستره كنترل هايي كه براي فرآيند برون سپاري شده اعمال مي گردد، مي تواند توسط عواملي نظير موارد زير تحت تاثير قرار گيرد:

الف) اثر بالقوه فرآيند برون سپاري شده بر قابليت سازمان در  تدارك محصول منطبق با الزامات،

ب) ميزاني كه بر حسب آن كنترل فرآيند تسهيم شده است،

پ) قابليت دسترسي به كنترل هاي مورد نياز از طريق كاربرد بند 7-4 

شيوه هاي برون سپاري

posted Apr 5, 2010, 12:44 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:49 PM ]

شيوه هاي برون سپاري:
 
  • برون سپاري انگيزشي
  • برون سپاري مشاركتي
يادآوري مهم: سازمان نبايد فرآيندهاي محوري (core process) خود را برون سپاري نمايد.
 

مزايا و معايب برون سپاري

posted Apr 5, 2010, 12:32 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:46 PM ]

مزاياي برون سپاري:

کاهش هزينههاي عملياتي سازمان،

تمرکز سازمان بر فرآيندهاي محوري خود،

اعمال كيفيت مورد نظر سازمان،

دستيابي به تخصص هاي برون سازماني،

آزادسازي منابع درون سازماني براي هدف هاي اصلي سازمان،

بهبود نتايج مالي،

کاهش هزينه سربار،

افزايش نرخ بازده سرمايه،

نوآوري،

انعطاف در قوانين و مقررات،

تعديل منابع انساني،

 

 

معايب برون سپاري:

دشواري کنترل بر فرآيندهاي برون سپاري شده،

وابستگي سازمان به تامين كننده،

تغيير در شرايط کاري سازمان در طول زمان،

دشواري بازگشت به شرايط پيش از برونسپاري،

تاثير كنترل نشده روي کارکنان سازمان،

کاهش احساس امنيت شغلي در کارکنان سازمان،

افزايش هزينهها اوليه،

نياز به سازماندهي يک تيم براي نظارت بر تامين كننده،

تغيير ماهيت هزينهها،

افزايش ريسک،

انتقال مالكيت،

حفظ و نگهداري اطلاعات،

 

 

تفاوت پيمانكاري و برون سپاري

posted Apr 3, 2010, 7:24 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:47 PM ]

تفاوت بين "پيمان‌كاري فرعي" با "بــــرون‌سپاری" در اين است كه در برون سپاری  تجـــديد ساختار يك سري فعاليت‌هاي ويژه با استفاده از منابع بيرون از سازمان كه توانمندي‌هاي ويژه‌اي را دارا مي‌باشند صورت مي‌پذيرد، در حالي كه در پيمان‌كاري فرعي قسمتي از فعاليت‌هاي سازمان با كمك پيمان‌كار انجام مي‌شود و تجديد ساختاري صورت نمي‌گيرد. براي درك بهتر موضوع به اين مثال توجه فرماييد:

فرض كنيد گرسنه شده ايد. اكنون براي رفع گرسنگي كافيست غذا بخوريد و بدين منظور يكي از روش هاي زير قابل انتخاب است غذا خوردن در منزل يا رستوران و يا خورد مقداري تنقلات كه از اولين فروشگاه خريداري كرده ايد و هيچ تفاوت ماهوي ندارد كه كدام روش را انتخاب مي كنيد. ضمن آنكه مي توانيد رفع گرسنگي را به تاخير بيندازيد و حتي براي مدتي فراموش كنيد.

حال فرض كنيد خداي ناكرده كليه هاي شما از كار افتاده و بايد دياليز شويد بدين منظور تنها يك راه حل وجود دارد بايد مطابق دستور پزشك معالج خود به بيمارستان رفته و به كمك دستگاه دياليز نسبت به تصفيه خون خود اقدام نماييد. شما نمي توانيد دياليز خودتان را مانند گرسنگي فراموش كنيد و بايد حتما مطابق زمانبندي خاصي كه پزشك تعيين كرده است درمان مرتبط را دنبال نماييد.

بدين ترتيب شما با خريد غذا و گرفتن خدمات يك رستوران رفع گرسنگي را به صورت پيمانكاري به انجام رسانيده ايد در حالي كه براي دياليز خون خودتان از خدمات برون سپاري سود جسته ايد چرا كه تا قبل از آن بدن شما قادر بود كه خود تصفيه خون را انجام دهد ولي بدن شما هيچگاه قادر نيست رفع گرسنگي نمايد.


 

تعريف برون سپاري

posted Mar 29, 2010, 6:05 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:46 PM ]

تعريف برون سپاري:

هنگامی که سازمان بر پایه یک قرارداد (پيمان تعهد شده)، برخي از فرآيندهاي خود را به بيرون از سازمان واگذار مي نمايد،این عمل را '''برون‌سپاری''' می‌نامند. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي  گردد بايد تعريف شوند.

يادآوري1: فرآيندهاي برون سپاري شده، فرآيندهايي هستند كه سازمان براي سيستم مديريت خود به آنها نياز دارد و اجراي آن فرآيندها را به طرف برون سازماني واگذار كرده است.

يادآوري 2: اطمينان از كنترل فرآيندهاي برون سپاري شده رافع مسئوليت سازمان در انطباق با تمام الزامات مشتري، قانوني و دولتي نيست. نوع و گستره كنترل هايي كه براي فرآيند برون سپاري شده اعمال مي گردد مي تواند توسط عواملي نظير موارد زير تحت تاثير قرار گيرد:
الف) اثر بالقوه فرآيند برون سپاري شده بر قابليت سازما ن در تدارك محصول منطبق با الزامات
ب ) ميزاني كه بر حسب آن كنترل فرآيند تسهيم شده است.
پ ) قابليت دسترسي به كنترل هاي مورد نياز

در بسیاری موارد در برون‌سپاری، حق تصمیم‌گیری هم به سازمان بيروني واگذار می‌شود. هدف از برون سپاري كوچك كردن حجم سازمان ها، داشتن قدرت انعطاف پذيري بيشتر درايجاد تغييرات سريع، استفاده از امكانات و تخصص شركت هاي پذيرنده (شركتهاي بيروني) است.

منبع: استاندارد ايزو 9001 و ويكي پديا
 

1-5 of 5