وب سایت جلسات موثر

posted May 17, 2013, 7:58 AM by حسین صادق‌فر
وب سایت انگلیسی جلسات موثر یک مرکز آنلاین برای تامین اطلاعات کاربردی درباره جلسات است. این وب سایت یک مجله آنلاین نیز منتشر می نماید. پیشنهاد می کنم اگر به طور تخصصی نیاز به اطلاعاتی درباره نحوه برنامه ریزی و برگزاری جلسات، شیوه تنظیم دستور جلسات و همچنین صورت جلسات دارید به وبسایت معرفی شده نگاهی داشته بیندازید.
Comments