نامه اي براي صورت جلسات مديريت

posted Jan 29, 2012, 11:32 PM by حسین صادق‌فر

مديريت محترم حتما با من هم انديشه هستيد كه يكي از مهمترين ابزار مديريتي در سازمان ها تعيين، ثبت، به روز آوري و پيگيري تا حصول نتيجه مصوبات مديريتي است و يكي از عوامل مناسب براي ارزيابي عملكرد مديران ميزان پيشرفت اين مصوبات است. با اين حال آسيب هايي به اين مهم ممكن است وارد شود. چندي پيش بنده به عنوان مشاور مديريت يكي از سازمان هاي معتبر نامه اي مختصر به مدير ارشد سازمان نوشتم و نكاتي را در آن برشمردم كه پيامد ارزيابي پيشرفت وضعيت مصوبات مديريتي آن سازمان بود. يادآوري مي گردد اين مصوبات در نرم افزار ثبت و رصد مي شود و نكات مورد نظر بنده كه در صورت بي توجهي مي تواند به عنوان آسيب به سامانه مديريتي سازمان لطمه بزند به شرح زير بود:

1- مديران در برخي موارد منتظر جلسات بعدي با مديريت ارشد هستند و اجراي برخي از مصوبات بدين سبب متوقف مانده است.

2- برخي از مصوبات حين اجرا تغيير مسير داده، به گونه اي ديگر اجرا شده، متوقف گرديده، از دستور كار خارج شده يا اينكه بلاتكليف باقي مانده است.

3- مصوبات مشترك براي دو يا چند واحد سازماني به درستي پيش نرفته و همكاري هاي فيمابين در چنين مواردي مناسب نبوده است.

4- برخي مديران هنگام ارسال پيش نويس يا اصل صورت جلسات به آن كم توجه بوده و تازه در گزارش هاي پيشرفت اشاره داشته اند كه متن مصوبه بدين شكل درست نبوده است.

5- پايگاه داده مصوبات مديريت كه در دبيرخانه ايجاد شده است با نواقصي همراه است و نياز به تكميل و توسعه دارد تا بتوان در آينده گزارش هاي ماهانه، منظم و بهتري ارايه شود.

Comments