دستور جلسه

posted Jul 27, 2010, 11:57 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:54 PM ]

دستور جلسه

تقريبا تمامي جلساتي كه بدون دستور جلسه برگزار مي شوند بدون اثربخشي لازم به پايان مي رسند. در اين گونه جلسات از هر دري سخن به ميان مي آيد و بدون توجه به هدف جلسه تصميم هاي نامناسب اتخاذ مي گردد. تنظيم، اطلاع رساني و متعهد بودن به دستور جلسه به سادگي مي تواند اثربخشي جلسات را بهبود بخشد. يك دستور جلسه مناسب بايد شامل موارد زير باشد ليكن به آنها محدود نمي گردد:

  • عنوان جلسه
  • تاريخ برگزاري
  • محل برگزاري
  • ساعت شروع
  • مدت جلسه
  • نام دعوت شدگان به جلسه
  • نام دبير جلسه
  • تاريخ توزيع دستور جلسه
  • وجود دستور جلسه " بازنگري مفاد صورت جلسه قبل" بعنوان اولين دستور جلسه
  • تاكيد بر حضور در جلسه راس زمان اعلام شده به منظور افزايش كيفيت جلسه
Comments