چرخه مديريت دانش

posted Aug 11, 2010, 10:34 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:58 PM ]

چرخه مديريت دانش

مديريت سازمان بايد فرآيندهايي را طرح ريزي و پياده سازي نمايد تا كاركنان بتوانند دانش توليد شده در سازمان را با استفاده از اصول علمي مرتبط طبقه بندي نمايند. دانش طبقه بندي شده بايد با استفاده از ابزار مناسب به گونه اي نگهداري شود تا در زمان هاي مورد نياز به اشتراك گذاشته شده و توسط ساير ذينفعان سازمان مورد استفاده قرار گيرد. 

Comments