رويكردهاي صرفه جويي

posted Nov 10, 2012, 10:20 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 10, 2012, 10:24 PM ]

دو شركت مختلف، دو مدير متفاوت، براي موضوعي يكسان (صرفه جويي) دو رويكرد از خود نشان دادند. اكنون شما داوري كنيد كه كدام يك تدبير بهتري انديشيده و بكار بسته است:

مدير اول: وقتي نتوانست مجوز هزينه كرد ايجاد واحد آموزش مناسب شركتش را از هيات مديره دريافت نمايد، با تلاشي هوشمندانه اين واحد را از محل صرفه جويي در يكي از فعاليت هاي توليدي خود ظرف سه ماه سرپا كرد و چون هيچ هزينه اي افزون بر بودجه، به شركت متحمل نشده بود هيچ اعتراضي هم اعلام نشد.

مدير دوم: با تلاشي وافر توانست شيفت شب كه از بهره وري پاييني برخوردار شده بود را حذف كند و با تسريع كارها در دو شيفت ديگر و حذف هزينه گزاف شبكاري، صرفه جويي قابل توجهي براي شركت بدست آورد. وقتي ازش پرسيدم اين صرفه جويي چه نفعي به حال واحد شما دارد؟ گفت: در محاسبات سود و زيان پايان سال خودش را نشان مي دهد! 


Comments