روش هاي كاهش هزينه

posted Dec 13, 2011, 10:25 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 13, 2011, 10:33 PM ]
بهترين روش كاهش هزينه ها در يك سازمان توجه به گزارش هاي امور مالي است كه تمامي سرفصل هاي هزينه اي سازمان را تعيين و محاسبه كرده است.

اما از اين نكته كه بگذريم نكات زير نيز قابل توجه است. شماره گذاري انجام شده به سبب اهميت اين موارد نيست:

1- تعديل نيروي انساني با در نظر گرفتن تغييرات راهبردي سازمان

2- سازماندهي مشاغل سازماني

3- تعطيلات فصلي

4- كاهش روزهاي كاري در هفته

5- كاهش پاداش مديران

6- پرداخت حق الزحمه مبتي بر عملكرد بجاي حقوق ثابت ماهانه

7- كاهش در افزايش حقوق ها و هماهنگ كردن آن با برنامه هاي راهبردي شركت

8- رشد آهسته تر نيروي انساني نسبت به درآمد سازمان

9- افزايش مهارت كاركنان و چند مهارتي كردن آنها

10- كوتاه كردن مدت آزمايش محصولات

11- تبديل نيروهاي تمام وقت به پاره وقت

12- برون سپاري فعاليت ها از جمله كارهاي واگذار شده به نيروي انساني متخصص

13- استفاده گسترده از فناوري اطلاعات و دوركاري

14- كاهش سوخت شدن مطالبات سازمان از اشخاص حقيقي و حقوقي برون سازماني

15- كاهش ضايعات، اشتباه ها و دوباره كاري ها

16- افزايش كيفيت محصولات و خدمات

17- استفاده مشترك از تجهيزات و تسهيلات سازمان

18- توجه بيشتر به برنامه ريزي قبل از اجراي فعاليت ها

19- مديريت انرژي

20- تسهيم هزينه هاي رفاهي و درماني با كاركنان

21- توسعه سيستم هاي مديريتي تامين كنندگان

22- از بين بردن فعاليت ها و منابع بدون ارزش افزوده

23- كاهش جلسات، ماموريت ها و سفرهاي سازماني

24-  كاهش حجم گزارش ها و كاغذبازي اداري

25- مديريت استخدام و بكارگيري نيروي انساني

26- كاهش هزينه هاي سربار

27- جابجا نكردن نيروي انساني بين قسمت هاي مختلف سازمان

28- كنترل دقيق بودجه عملياتي

29- خريد به موقع و كم و كاهش حجم انبارها

30- تعطيل كردن يك بخش يا واحد سازماني

31- افزايش انعطاف در محصولات و خدمات و همچنين بكارگيري نيروي انساني

32- كاهش رفت و آمدهاي درون سازماني كاركنان

33- توزيع مناسب اطلاعات در سازمان و بهبود ارتباطات

34- افزايش سرعت توليد

35- اجاره كردن حداكثري دارايي ها

36- بهبود فناوري ها و استفاده از فناوري هاي نوين

37- مديريت چرخه تامين

38- همسو كردن فعاليت ها با اهداف

39- ماتريسي كردن هرچه بيشتر ساختار سازماني

40- افزايش يادگيري سازماني و مديريت دانش

 

بسياري از سرفصل هاي كاهش هزينه ياد شده برگرفته از كتاب راهنماي جامع كاهش هزينه ها از انتشارات دانشيار است.

Comments