مديريت هزينه

بهره وری و مشغولیت

posted Aug 19, 2013, 11:35 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 19, 2013, 11:36 PM ]


رويكردهاي صرفه جويي

posted Nov 10, 2012, 10:20 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 10, 2012, 10:24 PM ]

دو شركت مختلف، دو مدير متفاوت، براي موضوعي يكسان (صرفه جويي) دو رويكرد از خود نشان دادند. اكنون شما داوري كنيد كه كدام يك تدبير بهتري انديشيده و بكار بسته است:

مدير اول: وقتي نتوانست مجوز هزينه كرد ايجاد واحد آموزش مناسب شركتش را از هيات مديره دريافت نمايد، با تلاشي هوشمندانه اين واحد را از محل صرفه جويي در يكي از فعاليت هاي توليدي خود ظرف سه ماه سرپا كرد و چون هيچ هزينه اي افزون بر بودجه، به شركت متحمل نشده بود هيچ اعتراضي هم اعلام نشد.

مدير دوم: با تلاشي وافر توانست شيفت شب كه از بهره وري پاييني برخوردار شده بود را حذف كند و با تسريع كارها در دو شيفت ديگر و حذف هزينه گزاف شبكاري، صرفه جويي قابل توجهي براي شركت بدست آورد. وقتي ازش پرسيدم اين صرفه جويي چه نفعي به حال واحد شما دارد؟ گفت: در محاسبات سود و زيان پايان سال خودش را نشان مي دهد! 


روش هاي كاهش هزينه

posted Dec 13, 2011, 10:25 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 13, 2011, 10:33 PM ]

بهترين روش كاهش هزينه ها در يك سازمان توجه به گزارش هاي امور مالي است كه تمامي سرفصل هاي هزينه اي سازمان را تعيين و محاسبه كرده است.

اما از اين نكته كه بگذريم نكات زير نيز قابل توجه است. شماره گذاري انجام شده به سبب اهميت اين موارد نيست:

1- تعديل نيروي انساني با در نظر گرفتن تغييرات راهبردي سازمان

2- سازماندهي مشاغل سازماني

3- تعطيلات فصلي

4- كاهش روزهاي كاري در هفته

5- كاهش پاداش مديران

6- پرداخت حق الزحمه مبتي بر عملكرد بجاي حقوق ثابت ماهانه

7- كاهش در افزايش حقوق ها و هماهنگ كردن آن با برنامه هاي راهبردي شركت

8- رشد آهسته تر نيروي انساني نسبت به درآمد سازمان

9- افزايش مهارت كاركنان و چند مهارتي كردن آنها

10- كوتاه كردن مدت آزمايش محصولات

11- تبديل نيروهاي تمام وقت به پاره وقت

12- برون سپاري فعاليت ها از جمله كارهاي واگذار شده به نيروي انساني متخصص

13- استفاده گسترده از فناوري اطلاعات و دوركاري

14- كاهش سوخت شدن مطالبات سازمان از اشخاص حقيقي و حقوقي برون سازماني

15- كاهش ضايعات، اشتباه ها و دوباره كاري ها

16- افزايش كيفيت محصولات و خدمات

17- استفاده مشترك از تجهيزات و تسهيلات سازمان

18- توجه بيشتر به برنامه ريزي قبل از اجراي فعاليت ها

19- مديريت انرژي

20- تسهيم هزينه هاي رفاهي و درماني با كاركنان

21- توسعه سيستم هاي مديريتي تامين كنندگان

22- از بين بردن فعاليت ها و منابع بدون ارزش افزوده

23- كاهش جلسات، ماموريت ها و سفرهاي سازماني

24-  كاهش حجم گزارش ها و كاغذبازي اداري

25- مديريت استخدام و بكارگيري نيروي انساني

26- كاهش هزينه هاي سربار

27- جابجا نكردن نيروي انساني بين قسمت هاي مختلف سازمان

28- كنترل دقيق بودجه عملياتي

29- خريد به موقع و كم و كاهش حجم انبارها

30- تعطيل كردن يك بخش يا واحد سازماني

31- افزايش انعطاف در محصولات و خدمات و همچنين بكارگيري نيروي انساني

32- كاهش رفت و آمدهاي درون سازماني كاركنان

33- توزيع مناسب اطلاعات در سازمان و بهبود ارتباطات

34- افزايش سرعت توليد

35- اجاره كردن حداكثري دارايي ها

36- بهبود فناوري ها و استفاده از فناوري هاي نوين

37- مديريت چرخه تامين

38- همسو كردن فعاليت ها با اهداف

39- ماتريسي كردن هرچه بيشتر ساختار سازماني

40- افزايش يادگيري سازماني و مديريت دانش

 

بسياري از سرفصل هاي كاهش هزينه ياد شده برگرفته از كتاب راهنماي جامع كاهش هزينه ها از انتشارات دانشيار است.

1-3 of 3