مميزي سيستم يا مدير

posted Aug 15, 2010, 7:52 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:01 AM ]

مميزي سيستم/مدير

چند روز پيش يك گروه مميزي داخلي را همراهي مي كردم كه قرار بود پروژه اي را در انطباق با الزامات بند 7-3 استاندارد ايزو 9001 مميزي كنند. مدير پروژه كارشناس با تجربه و ماهر و پروژه هم يك پروژه كاملا جديد و داراي ابعاد ناشناخته اي براي سازمان بود. از آن سو مميزين داخلي كارشناسان كم تجربه و عجولي بودند كه مي خواستند با انجام اين مميزي يكي از تكاليف خودشان را به انجام برسانند. فرصت اينكه تمام الزامات بند ياد شده استاندارد مميزي شود نبود و آنچه هم مميزي شد رضايت بخش نبود چرا كه مميزين به دنبال دريافت پاسخ هايي كاملا كلاسيك براي پرسش هاي مطابق با چك ليست مميزي بودند. به عنوان مثال هر چه مدير پروژه مي گفت كه بخش هايي از پروژه را به تاييد كارفرما رسانده است و تصويب وي را در قالب صورت جلسه تصويب گرفته است باز مميزين به دنبال تكميل فرمي خاص بدين منظور بودند كه روح مدير پروژه هم از وجود چنين فرمي اطلاع نداشت.

به نظر من در چنين مواقعي كه امكان مميزي سيستمي وجود ندارد بهتر است مميز به دنبال ارزيابي توانمندي هاي مديريتي صاحب فرآيند بوده و با اين هدف مميزي را به انجام برساند تا مشخص گردد فعاليت هاي صاحب فرآيند چه پپامدهايي براي سازمان به ارمغان آورده است. بسياري از صاحبان فرآيندها كشف نقاط ضعف خود را از يك مميز باتجربه قبول مي كنند ولي دوست ندارند به آنها گفته شود كه مطابق سيستم چه كار بايد مي كردند يا چه نبايد مي كردند.

اگر به تعريف مميزي كه در قسمت قبل به آن اشاره شده است مجدد رجوع نماييد درخواهيد يافت كه ارزيابي مبتني بر واقعيت در كنار سيستماتيك بودن مميزي مطرح شده است بنابراين اگر امكان مميزي سيستماتيك نبود كافيست واقعيت هاي رخ داده را ارزيابي كنيد. 

Comments