مميزي چيست

posted Aug 15, 2010, 7:02 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:59 PM ]

تعريف مميزي

استاندارد ايزو 9000 مميزي را اين گونه تعريف مي نمايد: مميزي فرآيندي سيستماتيك، مستقل و مدون براي كسب شواهد مميزي و ارزيابي مبتني بر واقعيت آن به منظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهاي مميزي است.

يادآوري 1: مميزي هاي داخلي كه به آن مميزي هاي شخص اول نيز گفته مي شود، توسط خود سازمان يا از جانب آن به منظور بازنگري مديريت و ديگر مقاصد داخلي انجام مي شوند و ممكن است مبنايي براي خود اظهاري سازمان در مورد انطباق باشد. در بسياري از موارد، به خصوص در سازمان هاي كوچك، شرط استقلال مي تواند نداشتن مسئوليت در حيطه فعاليت هايي كه قرار است مميزي شوند، اثبات شود.

يادآوري 2: مميزي هاي خارجي شامل مميزي هايي مي باشند كه معمولا به آن ها مميزي هاي شخص دوم و شخص سوم گفته مي شود. مميزي هاي شخص دوم توسط طرف هاي ذينفع سازمان از قبيل مشتريان يا اشخصاص ديگري از جانب طرف هاي ذينفع انجام مي شود. مميزي هاي شخص سوم توسط سازمان هاي مميزي شونده بيروني و مستقل، از قبيل سازمان هايي كه انطباق با الزامات ايزو 9001 يا ايزو 14001 را ثبت كرده و يا گواهينامه مربوطه را اعطا مي نمايند، انجام مي شوند.

يادآوري 3: به حالتي كه در آن دو يا چند سيستم مديريت با يكديگر مميزي شوند، مميزي تركيبي اطلاق مي شود.

يادآوري 4: به حالتي كه در آن دو يا چند سازمان مميزي كننده، براي يك مميزي شونده با يكديگر همكاري دارند، مميزي مشترك اطلاق مي شود.

 
Comments