خطوط راهنماي فرايند مميزي

posted Aug 15, 2010, 7:22 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:00 AM ]

مميزي داخلي

استاندارد ايزو 9001 نيازمندي هاي سيستم مديريت كيفيت در حوزه مميزي داخلي را اين گونه مشخص نموده است:

سازمان ‏بايد مميزهاي داخلي را در فواصل زماني طرحريزي شده انجام ‏دهد تا معين كند آيا سيستم مديريت كيفيت:

الف) با ترتيبات طرحريزي شده (ر.ك.7-1) با الزامات اين استاندارد بين‏المللي و الزامات سيستم مديريت كيفيتي كه توسط سازمان ايجاد شده‏اند، انطباق دارد.

ب) به‏ طرز اثربخشي استقرار يافته و نگهداري مي‏شود.

برنامه مميزي با درنظرگيري وضعيت و اهميت فرايندها و حيطه ‏هاي مورد مميزي و همچنين نتايج مميزهاي قبلي طرحريزي گردد. معيارهاي مميزي، دامنه كاربرد مميزي، تواتر مميزي و روش‏هاي آن بايد تعيين گردند. در انتخاب مميزان و انجام مميزي بايد از عينيت و بي طرفي فرايند مميزي اطمينان حاصل شود. مميزان نبايد كار خودشان را مميزي نمايند.

يك روش اجرايي مدون بايد ايجاد شود تا مسووليت‏ ها و الزامات طرح ريزي و انجام مميزي‏، ايجاد سوابق و گزارش دهي نتايج را معين كند. سوابق مميزي  ها و نتايج آنها بايد نگهداري گردند (ر.ك.4-2-4).

مدير مسئول حيطه‏اي كه مورد مميزي قرار مي‏گيرد بايد از اينكه هر اصلاح و اقدامات اصلاحي كه براي برطرف سازي عدم انطباق هاي يافته شده و علل آنها لازمند، بدون تاخير بي‏مورد صورت مي‏پذيرند، اطمينان حاصل ‏نمايد.

فعاليت ‏هاي پيگيري بايد شامل تصديق اقدامات انجام شده و گزارش دهي ‏نتايج‏ تصديق ‏باشد (ر.ك.8-5-2).

يادآوري : ايزو 19011 را به عنوان راهنما ملاحظه نماييد.

 

يادآوري مشاور مديريت: به پيوست اين قسمت فايلي قرارداده شده است كه مي توان از آن بعنوان خطوط راهنماي بكارگيري فرآيند مميزي در سازمان بهره برد.

Ċ
حسین صادق‌فر,
Aug 15, 2010, 10:42 PM
Comments