آیا دوست دارید مشاور فایو اس گوگل باشید؟

posted Oct 19, 2013, 11:10 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 27, 2013, 10:35 PM ]

اگر شما مشاور نظام آراستگی شرکت گوگل باشید برای رعایت فایو اس در این دیتا سنتر چه پیشنهادهایی می توانید داشته باشید؟

Comments